Terug raad voor maatschappelijk welzijn

ma 18/10/2021 - 21:00 Trouw- en raadzaal Stadhuis, Collegestraat 1, 3580 Beringen

Openbare zitting

Secretariaat

Secretariaat

 • Goedkeuring notulen vorige vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn.

 • Mevr. Hilal Yalçin, werd dd. 07.01.2019 verkozen als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met ingang van 7 januari 2019 tot 31 december 2024 en heeft op diezelfde datum de decretaal voorziene eed afgelegd.

  Vanaf de eedaflegging werd ze van rechtswege toegevoegd als schepen aan het college van burgemeester en schepenen.

  Mevrouw Hilal Yalçin is verhinderd als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en automatisch ook als schepen van Zorg, Welzijn, Samenleven en Burgerzaken ingevolge haar uitoefening van een parlementair mandaat met ingang vanaf 19 oktober 2021 en zij haar eed heeft afgelegd in het Vlaams Parlement dd. 27.09.2021.

  De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de verhindering van mevr. Hilal Yalçin als schepen van Zorg, Welzijn, Samenleven en Burgerzaken, met ingang vanaf 19 oktober 2021 en dit voor zolang zij haar mandaat als Vlaams parlementslid zal uitoefenen.

Juridische zaken

Juridische zaken

 • Mevr. Hilal Yalçin, werd dd. 07.01.2019 verkozen als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met ingang van 7 januari 2021 tot 31 december 2024 en heeft op diezelfde datum de decretaal voorziene eed afgelegd.
  Vanaf de eedaflegging werd ze van rechtswege toegevoegd als schepen aan het college van burgemeester en schepenen en werd ze van rechtswege lid van het vast bureau.
  Mevrouw Hilal Yalcin is verhinderd als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst ingevolge haar uitoefening van een parlementair mandaat met ingang vanaf 19 oktober 2021 en zij haar eed heeft afgelegd in het Vlaams Parlement dd. 27.09.2021.
  Het bijzonder comité voor de sociale dienst heeft akte genomen van haar verhindering als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst op de zitting van 4 oktober 2021.
  De gemeenteraad heeft akte genomen van de verhindering als schepen van Zorg, Welzijn, Samenleven en Burgerzaken op de zitting van 18 oktober 2021.
  De raad voor maatschappelijk welzijn neemt akte van de verhindering van mevr. Hilal Yalçin als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en als lid van het vast bureau, met ingang vanaf 19 oktober 2021 en dit voor zolang zij haar mandaat als Vlaams parlementslid zal uitoefenen.
  Een nieuwe voorzitter wordt verkozen op de eerstvolgende vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn en daartoe werd een ontvankelijke akte van voordracht van kandidaat-voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst op naam van Ann-Sofie Vanoverstijns overhandigd aan de algemeen directeur.
  Mevrouw Ann-Sofie Vanoverstijns moet verkozen worden verklaard als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, voor de duurtijd van de verhindering van mevr. Hilal Yalçin en kan uitgenodigd worden tot eedaflegging in handen van de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, waarna zij van rechtswege zal worden toegevoegd als schepen aan het college van burgemeester en schepenen, als laatste in rang; zij zal ook van rechtswege lid worden van het vast bureau.

 • Middels besluit van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn d.d. 28 juni 2021 werd beslist om over te gaan tot integratie van Corsala in een intergemeentelijke samenwerkingsverband. Om deze integratie verder te realiseren dienen de erkenningen van het WZC, DVC en AW overgedragen te worden. 


Publicaties

Besluitenlijst
Notulen