Terug Gemeenteraad

ma 18/10/2021 - 19:30 Trouw- en raadzaal Stadhuis, Collegestraat 1, 3580 Beringen

Openbare zitting

Secretariaat

Secretariaat

Juridische zaken

Juridische zaken

 • Mevr. Hilal Yalçin, werd dd. 07.01.2019 verkozen als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, met ingang van 7 januari 2019 tot 31 december 2024 en heeft op diezelfde datum de decretaal voorziene eed afgelegd.

  Vanaf de eedaflegging werd ze van rechtswege toegevoegd als schepen aan het college van burgemeester en schepenen.

  Mevrouw Hilal Yalçin is verhinderd als voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst en automatisch ook als schepen van Zorg, Welzijn, Samenleven en Burgerzaken ingevolge haar uitoefening van een parlementair mandaat met ingang vanaf 19 oktober 2021 en zij haar eed heeft afgelegd in het Vlaams Parlement dd. 27.09.2021.

  De gemeenteraad neemt akte van de verhindering van mevr. Hilal Yalçin als schepen van Zorg, Welzijn, Samenleven en Burgerzaken, met ingang vanaf 19 oktober 2021 en dit voor zolang zij haar mandaat als Vlaams parlementslid zal uitoefenen.

Belastingen en invordering

Belastingen en invordering

Boekhouding

Boekhouding

Bouwen, milieu en wonen

Vergunningen en informatie

Wonen

 • Het Vlaams Regeerakkoord bepaalt dat tegen 1 januari 2023 sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren samengevoegd worden tot één woonactor met maar één speler per gemeente

  Elke woonmaatschappij moet in een uniek, niet-overlappend werkingsgebied opereren. De eerste stap richting een woonmaatschappij is de vorming van werkingsgebieden. De lokale besturen krijgen daarbij een trekkersrol toegewezen.  

  Voor Limburg is het voorstel om de betrokken maatschappijen en organisaties onder te brengen in 1 sterke, toekomstgerichte Limburgse woonmaatschappij. In deze nieuwe Limburgse woonmaatschappij staan 2 pijlers centraal:  een sterke centrale organisatie en een decentrale en toegankelijke dienstverlening waarin de klant centraal staat.

  Het voorstel van werkingsgebied werd besproken worden op het lokaal woonoverleg van 14 september 2021. Het lokaal woonoverleg sluit zich aan bij de beweegredenen om in Limburg te komen tot 1 werkingsgebied met 1 woonactor.

  Het voorstel van afbakening werkingsgebied moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad en uiterlijk op 31 oktober 2021 bezorgd worden aan de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen.

Mens

Mens

Patrimonium

Gronden

 • Op 8 maart 2021 ging de gemeenteraad principieel akkoord om een perceel grond gelegen Ravenshout-Noord aan te kopen. Ondertussen werd een akkoord bereikt met de eigenaar. De gemeenteraad dient deze aankoop definitief goed te keuren zodat de aankoopakte verleden kan worden.

 • In de meerjarenplanning is de ‘aankoop gronden voor uitbreiding bospatrimonium’ voorzien. Een bosperceel in de Olmsesteenweg komt hiervoor in aanmerking. Er werd een aankoopdossier opgestart. Ondertussen werd een akkoord bereikt met de eigenaars. De gemeenteraad dient deze aankoop definitief goed te keuren zodat de aankoopakte verleden kan worden.

 • Op 7 maart 2016 werd een erfpachtovereenkomst afgesloten met vzw Spectrumcollege (nu vzw KOBeL) voor het inrichten van sport- en speelvelden aan de campus Bogaersveld. In deze erfpachtovereenkomst was voorzien dat de stad later een gedeelte terug in volle eigendom kon nemen ten behoeve van het skatepark, waarvan op het moment van de erfpacht nog geen exacte inplanting gekend was. Begin 2020 werd hiervoor reeds een gedeelte uit erfpacht gehaald. Het tweede gedeelte, waar nog een recht van opstal met Scholen van Morgen op zit, wordt nu uit de erfpacht gehaald.

 • Vooruitzien wenst een deel van perceel 1K37 gratis af te staan aan de stad Beringen.
  Het perceel is een restperceel dat gebruikt wordt als groenzone voor de woningen die Vooruitzien doorheen de jaren heeft gebouwd in de omgeving van de Ericastraat.

  In eerste instantie wou vooruitzien het volledige perceel afstaan maar de dienst gronden heeft vastgesteld dat een deel ingebruik is genomen door een aanpalende.
  Om problemen te vermijden werd er aangegeven dat dit deel uit de overdracht moest gehouden worden.
  Vooruitzien heeft een meetplan laten opmaken.

  De grond zal toegevoegd worden aan het openbaar domein.

Stedelijke werkplaatsen

Stedelijke werkplaatsen

 • Tijdens de zitting van het college van burgemeester en schepenen van 30 september 2021 werd goedkeuring verleend aan de gunning in verband met de uitbreiding van het contract rond schoonmaak via Proclim, meer bepaald voor volgende bijkomende locaties: nieuw stadhuis, bibliotheek, JAC en uitbreiding BKO Stal.
  Tijdens voorgaande zittingen van het college van burgemeester en schepenen werden reeds uitbreidingen voor bijkomende locaties goedgekeurd.
  Intussen is de jaarlijkse uitgave voor schoonmaak dermate gestegen dat de opdracht niet meer valt onder het begrip dagelijks bestuur.
  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd deze besluiten te bekrachtigen.

Wegen en publieke ruimte

Wegen en publieke ruimte